Najbliższe konferencje

16.05.2017
20.05.2017
Repetytorium z neurologii 2017 — cykl
Lokalizacja: Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Katowice, Łódź

Aktualności i wydarzenia

Nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane

Dobre wiadomości dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ministerstwo Zdrowia zrefunduje ważne dla pacjentów leki – alemtuzumabu i teryflunomid, które wielu chorym dadzą szansę na poprawę jakości życia. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie 1 maja bieżącego roku. Dzięki zaangażowaniu środowiska pacjentów i lekarzy chorzy będą mieli dostęp do długo wyczekiwanej, skutecznej terapii.

Leczenie przeciwpłytkowe a objętość krwiaka śródmózgowego

Camps-Renom wraz ze współpracownikami z Barcelony opublikowali w „European Journal of Neurology” wyniki własnych obserwacji oraz metaanalizy danych z piśmiennictwa dotyczących wpływu terapii przeciwpłytkowej na wyjściową objętość krwiaka śródmózgowego oraz na ryzyko jego powiększenia w pierwszym okresie zachorowania.

Badanie porównawcze leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego

Terapia rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego to obszar napawający klinicystów wiarą w przyszłość neurologii. Czasy, w których szczytem możliwości terapeutycznych była steroidoterapia rzutów choroby oraz terapia interferonem lub octanem glatirameru są przeszłością. Liczba dostępnych opcji terapeutycznych jest na tyle duża, że możliwe i zasadne stało się przeprowadzenie badań porównawczych skuteczności leków modyfikujących przebieg choroby. Badanie takie opublikowano ostatnio w „Lancet Neurology”.

Czy dobrze dbam o… pacjenta z bólem głowy?

Ross S i wsp. opublikowali zestaw miar jakości opieki nad pacjentami z pierwotnymi bólami głowy. Autorzy szczególną uwagę poświęcili redukcji ryzyka rozwoju bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków.

Transplantacja neuronów — neurorehabilitacja po udarze mózgu?

W marcowym numerze „Brain” Daniel Tornero wraz ze współpracownikami z Lund, Kijowa i Bonn przedstawili efekty wszczepienia komórek nerwowych do obszaru, który uległ naczyniopochodnemu uszkodzeniu. Projekt dotyczy modelu zwierzęcego — u szczurów wywołano udar niedokrwienny mózgu, doprowadzając do zamknięcia dystalnego odcinka tętnicy środkowej mózgu.