Aktualności i wydarzenia

Czy niedosłuch wpływa na sprawność fizyczną?

Występowanie niedosłuchu związane jest z podwyższonym ryzykiem rozwoju otępienia. Mniej znanym faktem jest to, że niedosłuch związany jest z ogólnie mniejszą sprawnością ruchową, co może mieć znaczenie w ocenie pacjentów neurologicznych.

Podwójna terapia przeciwpłytkowa w profilaktyce wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu

Autorzy publikacji porównują skuteczność i bezpieczeństwo podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu o nasileniu umiarkowanym (NIHSS 4-5) oraz u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu o lekkim nasileniu (NIHSS 0-3).

Fosfolewodopa fosfokarbidopą podawane podskórnie jako potencjalna przyszła terapia chP

W leczeniu choroby Parkinsona jednym z wyzwań jest utrzymanie skutecznych i stabilnych stężeń lewodopy we krwi.

Edycja genomu in vivo techniką Crispr-Cas9 w celu leczenia amyloidozy transtyretynowej

Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) to zagrażająca życiu choroba, w której dochodzi do odkładania się amyloidu w mięśniu sercowym i/lub w nerwach obwodowych, prowadząc do kardiomiopatii i – co oczywiście bardziej istotne z punku widzenia neurologa – do polineuropatii.

Leczenie wewnątrznaczyniowe udaru mozgu w przebiegu niedrożności tętnicy podstawnej

Niedrożność tętnicy podstawnej stanowi przyczynę około 10% udarów niedokrwiennych mózgu spowodowanych niedrożnością/zwężeniem dużego naczynia wewnątrzczaszkowego i związana jest z wysokim ryzykiem śmierci i niepełnosprawności.