Aktualności i wydarzenia

Objawowe zwężenie tętnic mózgowych u pacjentów z przemijającym niedokrwieniem mózgu

Badanie, będące pierwszym tak dużym badaniem populacyjnym obejmującym głównie osoby rasy kaukaskiej, w którym oceniano ryzyko nawrotu udaru mózgu u pacjentów z TIA i lekkim udarem mózgu, wykazało wysokie wskaźniki obecności zwężenia tętnic mózgowych u osób w starszym wieku. Leczenie farmakologiczne przynosiło istotną korzyść w zapobieganiu nawrotowemu udarowi mózgu, podobnie jak w badaniach, gdzie leczenie farmakologiczne porównywano do leczenia metodą stentowania tętnic wewnątrzmózgowyc

Podwyższony wskaźnik BMI i niskie stężenia witaminy D czynnikami ryzyka SM

Dotychczasowe badania epidemiologiczne, które wykazały związek między środowiskowymi czynnikami ryzyka stwardnienia rozsianego (SM) mogły podlegać zakłóceniom i zwrotnym wpływom obserwacji. Jednocześnie wykazano, że u pacjentów wysokiego ryzyka korekta tych czynników ryzyka na wczesnym etapie życia może dać korzystne wyniki. Autorzy omawianej pracy podkreślają, że klasyczne podejście epidemiologiczne do badania czynników ryzyka (badania kohortowe i badania z grupą kontrolną) podatne są na odchylenia z uwagi czynniki zakłócające i wsteczną przyczynowość (ang. reverse causation). W związku z tym zaproponowali podejście genetyczne, gdyż warianty genetyczne są rozprzestrzenione przypadkowo i zwykle nie podlegają zmianom w ciągu życia osobniczego, a co za tym idzie randomizacja mendlowska pozwala na unikniecie pewnych problemów nieodłącznie związanych z klasycznymi badaniami epidemiologicznymi.

Związek migreny z aurą i innych czynników ryzyka z chorobami sercowo-naczyniowymi u kobiet

W badaniu kohortowym, które objęło 27 858 kobiet będących pracownikami służby zdrowia w wieku co najmniej 45 lat, ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wyniosło 3,36 na 1000 osobolat wśród kobiet, które miały migrenę z aurą i 2,11 na 1000 osobolat wśród kobiet z migreną bez aury lub bez migreny (różnica znamienna statystycznie), po uwzględnieniu innych czynników ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Postępy terapii genetycznych, metod i technologii w chorobie Parkinsona i innych chorobach neurol.

Artykuł międzynarodowego zespołu przedstawia możliwości zastosowania technik dostarczania bezpośrednio do ośrodkowego układu wektorów genetycznych w oparciu o techniki neurochirurgiczne. W pierwszej części autorzy szczegółowo opisują zalety unowocześnionej sterowanej obrazowo techniki dostarczania wzmocnionego konwekcyjnie, która ma na celu poprawę dystrybucji w parenchymie mózgowej. W artykule opisano terapię genetyczną idiopatycznej choroby Parkinsona zaznaczając tylko ostatnie możliwości terapii genetyczne zaniku wieloukładowego.

Światowy Dzień Mózgu

W dniu 22.07.2020 r. obchodzimy po raz kolejny Światowy Dzień Mózgu. Ten dzień to dla naszego towarzystwa (PTN) okazja do przypomnienia o chorobach mózgu, możliwościach ich diagnostyki i leczenia. W tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp, obejmujący schorzenia, dla których 20–30 lat temu nie było nadziei. Chcemy, aby ten przekaz dotarł do jak najszerszego grona osób — pacjentów, decydentów w ochronie zdrowia, ale także tych, którzy dziś są zdrowi, ale chcieliby zadbać o ten najważniejszy narząd człowieka, bez którego nie ma życia. Do wszystkich pacjentów i ich rodzin, aby umieli diagnozować objawy chorób, dla których skutecznego leczenia, CZAS jest kluczowy.