Aktualności i wydarzenia

Udowodniona skuteczność nusinersenu w SMA

W listopadzie 2017 roku w „New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki klinicznego badania III fazy, w którym prowadzono ponad roczną obserwację skuteczności nusinersenu. W grupie otrzymującej nusinersen znacząco więcej dzieci osiągało kolejne etapy rozwoju ruchowego (51% vs. 0%), a ryzyko wystąpienia w trakcie obserwacji zgonu lub konieczności rozpoczęcia permanentnej wentylacji mechanicznej było znacznie niższe.

Ultradźwiękowa subtalatotomia w chorobie Parkinsona

W styczniowym numerze „The Lancet Neurology” Mertinez-Fernandez i wsp. opublikowali wyniki pilotażowego badania, w trakcie którego oceniali efekty terapeutyczne destrukcji jądra niskowzgórzowego (subtalamotomii) przeprowadzonej ultradźwiękami.

Nowe zakładki na stronie www.ptneuro.pl

Na stronie www.ptneuro.pl w O PTN można znaleźć dwie nowe zakładki zawierające terminy i programy spotkań oddziałów regionalnych Towarzystwa oraz protokoły z posiedzeń ZG PTN. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Grudniowe wydanie "Neurokuriera"

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku „Neurokurierem”. Wydania archiwalne można znaleźć na stronie www.ptneuro.pl w zakładce Neurokurier.

Obraz kliniczny choroby z przeciwciałami anty-MOG

W ostatnich latach wyodrębniono nową zapalną chorobę demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, której etiologia wiąże się z obecnością w surowicy przeciwciał przeciwko glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (MOG, myelin oligodendrocytes glycoprotein). Dotychczas pacjenci z zespołem anty-MOG żyli z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego lub (zwłaszcza w ostatnich latach) negatywnego względem przeciwciał przeciwko akwapurynie 4 zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (choroba Devica). Pomyłkom takim sprzyjało kliniczne i radiologiczne podobieństwo tych jednostek.