Aktualności i wydarzenia

Progresja niepełnosprawności w stwardnieniu rozsianym a uszkodzenia w strategicznej lokalizacji

W lipcu bieżącego roku w czasopiśmie Neurology ukazał się artykuł zespołu z Mayo Clinic (Rochester, USA), w którym autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie o przyczynę progresji niepełnosprawności ruchowej w stwardnieniu rozsianym (SM). To kolejna ważna praca tego zespołu, której wyniki sugerują, że podłoże progresji w SM może stanowić krytyczna lokalizacja pojedynczych plak, a nie kumulacja uszkodzeń demielinizacyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Stentowanie objawowego zwężenia tętnic kręgowych

Do około 20% udarów niedokrwiennych dochodzi w obrębie tylnej części krążenia mózgowego. U co czwartego z tych chorych (czyli w 5% udarów niedokrwiennych) stwierdza się istotne zwężenie tętnic kręgowych lub tętnicy podstawnej. O ile endowaskularne metody udrażniania tętnic szyjnych są starannie przebadane i weszły na stałe do arsenału profilaktyki udaru, to wciąż brakuje jednoznacznych danych na temat efektywności stentowania tętnic kręgowych. Hugh Markus wraz z kolegami z Wielkiej Brytanii i Holandii postanowił przeanalizować dostępne dane kliniczne pochodzące z badań nad bezpieczeństwem i skutecznością stentowania tętnic kręgowych.

Trwałe zanieczyszczenia organiczne a umieralność w stwardnieniu zanikowym bocznym

Mimo ciągłych badań mechanizm prowadzący do zachorowania na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) wciąż pozostaje nieznany. Najbardziej ogólny opis patomechaniczny mówi o istnieniu pewnej warunkowanej genetycznie podatności na zachorowanie, która po ekspozycji na czynniki środowiskowe prowadzi do wystąpienia objawów. Problem polega na tym, że nie do końca są poznane elementy genotypu odpowiedzialne za tę podatność oraz na tym, że nie zdefiniowano dotychczas jednoznacznie czynników środowiskowych prowokujących zachorowanie. Jednym z podejrzanych czynników środowiskowych jest obecność tak zwanych trwałych zanieczyszczeń organicznych (Persistent organic pollutants, POPs) — pod tą nazwą kryją się takie substancje jak: pestycydy (np. DDT, heksachlorobenzen), polichlorowane bifenyle (np. Izolatory w instalacjach elektrotechnicznych) czy polibromowane etery difenylowe (związki chemiczne stosowane w celu zmniejszenia palności przedmiotów, np. ubrań czy mebli).

Neurologia i Neurochirurgia Polska poleca: Molekularne biomarkery chorób nerwowo-mięśniowych

Choroby nerwowo-mięśniowe to grupa bardzo licznych heterogennych schorzeń, obejmujących tkankę mięśniową, złącze nerwowo-mięśniowe lub nerwy obwodowe. Obraz kliniczny tych schorzeń często jest zbliżony, jak również wyniki testów neurofizjologicznych. Z tego względu do postawienia rozpoznania konieczne jest posłużenie się obiektywnym biomarkerem. Ta grupa chorób do niedawna uchodziła za schorzenia nieuleczalne, w których możliwe jest jedynie leczenie objawowe. Postępy biotechnologii i terapii genowej bardzo wolno, ale konsekwentnie poszerzają zakres możliwości terapeutycznych na tym polu. Wiąże się to z koniecznością dokładnego lecz nieinwazyjnego bądź minimalnie inwazyjnego monitorowania efektów leczenia — tu także optymalnym rozwiązaniem są biomarkery choroby.

Neurologia i Neurochirurgia Polska poleca: Sezonowość wyst. przemijającej niepamięci globalnej

Przemijająca niepamięć globalna (Transient global amnesia, TGA) jest fascynującym zjawiskiem klinicznym. Etiologia tego zaburzenia, polegającego na nagłym „wyłączeniu” zdolności rejestrowania w pamięci dziejących się faktów, przez kilku- lub kilkunastogodzinny okres, nie jest poznana. Hipotezy sformułowane dotychczas mówią o możliwej etiologii naczyniowej (pokrewnej TIA), żylnej, padaczkowej bądź migrenowej.