Aktualności i wydarzenia

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Serdecznie zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku.

Trombektomia u pacjentów z udarem o nieznanym momencie zachorowania

Escalard i wsp. opublikowali w majowym numerze European Journal of Neurology wyniki analizy efektów trombektomii mechanicznej u pacjentów o nieznanym momencie zachorowania. Do badania włączono chorych, u których stwierdzono objawy udaru po ponad 6 godzinach od momentu, gdy po raz ostatni widziano ich zdrowych.

Czy można przewidzieć zaburzenia impulsywno-kompulsywne u pacjentów z chorobą Parkinsona?

Ricciardi i wsp. opublikowali w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry wyniki badania, którego celem było wyznaczenie cech klinicznych lub odchyleń w badaniach obrazowych, które pozwoliłyby na określenie ryzyka wystąpienia zaburzeń impulsywno-kompulsywnych u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy — wersja III

Komitet Klasyfikacyjny Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS, International Headache Society) opublikował w tym roku III wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-III, International Classification of Headache Disroders).

Phenomizer — narzędzie do rozpoznawania rzadkich chorób

Który typ ataksji rdzeniowo-móżdżkowej powinienem podejrzewać u tego pacjenta? Jakie są kliniczne różnice pomiędzy poszczególnymi typami dystonii? Czy na podstawie tego zespołu klinicznego powinienem podejrzewać chorobę spichrzeniową?