Aktualności i wydarzenia

Wzrost wyniku CiteScore „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”

„Neurologia i Neurochirurgia Polska” („Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”) — oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów uzyskało w 2017 roku wartość CiteScore równą 0,96 punktu.

Elektrokortykograficzne monitorowanie rozwoju niedokrwienia mózgu po krwawieniu podpajęczynówkowym

Krwawienie podpajęczynówkowe z pękniętego tętniaka jest stanem zagrożenia życia wymagającym pilnej interwencji. Neurologiczne konsekwencje krwawienia często są znacznie pogłębiane przez rozwijające się w pierwszych dobach po krwawieniu wtórne niedokrwienie tkanki mózgowej.

Sauna redukuje ryzyko udaru

Międzynarodowa grupa badawcza opublikowała w „Neurology wyniki prospektywnego, trwającego 15 lat, badania oceniającego wpływ seansów w saunie na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu.

Aripiprazol w leczeniu zespołu Gillesa de la Tourette’a

Zespół Gillesa de la Tourette’a, polegający na występowaniu ruchowych i wokalnych tików, nie jest chorobą śmiertelną ani prowadzącą do kalectwa. Jednak zapomina się jakie szkody (zwłaszcza społeczne i psychologiczne) przynosi ta choroba pacjentom.

Czynniki ryzyka udaru u osób w wieku podeszłym

Żanna Pastuszak i wsp. prezentują dane dotyczące czynników ryzyka udaru mózgu u osób w wieku powyżej 85 roku życia.