Opublikowany: 11/12/2023

Utrata słuchu a ryzyko rozwoju otępienia — wnioski z badania ACHIEVE

Aktualnosci_985x69028.png

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie związkiem między utratą słuchu a zwiększonym ryzykiem otępienia. Badania wykazują, że ryzyko demencji rośnie wraz ze wzrostem nasilenia utraty słuchu. Nie jest do końca jasne, jakie mechanizmy łączą te dwa zjawiska, ale teorie obejmują przeciążenie poznawcze (gdy mózg musi pracować ciężej, aby zrozumieć dźwięki, co może wpływać na inne funkcje poznawcze), izolację społeczną (utrata słuchu może prowadzić do unikania interakcji społecznych, co jest znanym czynnikiem ryzyka spadku poznawczego) oraz zmiany w strukturze mózgu. W kontekście tego związku badanie ACHIEVE zwraca uwagę na możliwość, że interwencje słuchowe mogą zmniejszyć ryzyko demencji.

Badanie ACHIEVE, wieloośrodkowe, randomizowane badanie z grupą kontrolną badało wpływ interwencji słuchowej na spadek poznawczy u osób starszych w wieku od 70 do 84 lat z nieleczoną utratą słuchu. Uczestników losowo przydzielono do grupy interwencyjnej (z aparatem słuchowym i poradnictwem audiologicznym) lub grupy kontrolnej otrzymującej edukację zdrowotną. Wyniki, obejmujące 977 uczestników, nie wykazały znaczącej różnicy w spadku poznawczym między grupami po trzech latach. Jednak wstępnie określona analiza wrażliwości sugeruje, że efekt interwencji słuchowej mógł różnić się w zależności od czynników ryzyka spadku poznawczego w różnych grupach populacyjnych.

Te odkrycia podkreślają potrzebę dalszych badań dotyczących zależności między utratą słuchu a demencją oraz roli, jaką interwencje słuchowe mogą odgrywać w zmniejszaniu ryzyka demencji. Konsultacje z pracownikami ochrony zdrowia pozostają kluczowe dla uzyskania indywidualnych porad i interwencji w obszarze utraty słuchu i jej potencjalnych konsekwencji dla zdrowia poznawczego.

Źródło: Lin F.R., Pike J.R., Albert M.S. et al. Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2023; 402(10404): 786–797.