Opublikowany: 17/05/2022

Związek pomiędzy stopniem redukcji stężenia cholesterolu LDL a profilaktyką pierwotną udaru mózgu

Aktualnosci_985x69018.png

Podwyższone stężenie cholesterolu zwartego w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL-C) stanowi znany czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym udaru niedokrwiennego mózgu. U pacjentów z przebytym udarem niedokrwiennym mózgu podwyższone stężenie LDL-C wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kolejnych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Terapie bardziej intensywne w porównaniu z mniej intensywnymi oparte są na statynach obniżających stężenie LDL-C i wiążą się ze zmniejszeniem liczby poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z utrwaloną miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego, jednak wyniki obniżania stężenia LDL za pomocą statyn w badaniach dotyczących wtórnej prewencji udaru mózgu pozostają niespójne. W pierwszej metaanalizie randomizowanych badań klinicznych wykazano, że intensywne obniżanie stężenia LDL-C za pomocą statyn wiązało się z istotnie zmniejszonym ryzykiem ponownego udaru mózgu.

W JAMA Neurology opublikowano wyniki kolejnej meta-analizy, w której badacze starali się odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej intensywne terapie oparte na statynach obniżających stężenie LDL-C przynoszą korzyść we wtórnej profilaktyce udaru mózgu, w porównaniu z leczeniem mniej intensywnym. Metaanalizą objęto 11 randomizowanych badań klinicznych z udziałem 20 163 pacjentów z udarem. Średni okres obserwacji wynosił 4 lata (zakres 1–6,1 roku). Wyniki poolowane wykazały, że bardziej intensywne terapie oparte na statynach obniżających poziom LDL-C były związane z mniejszym ryzykiem ponownego udaru mózgu w porównaniu z mniej intensywnymi terapiami opartymi na statynach (ryzyko absolutne  8,1% vs. 9,3%; ryzyko względne 0.88; 95% CI, 0.80-0.96). Ponadto stwierdzono, że korzyść ze stosowania tych metod obniżających stężenie LDL-C nie różniła się pomiędzy poszczególnymi strategiami leczniczymi. Bardziej intensywne terapie oparte na statynach były związane ze zmniejszonym ryzykiem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, ale ze zwiększonym ryzykiem udaru krwotocznego, w porównaniu terapiami mniej intensywnymi opartymi na statynach. Korzyści związane z bardziej intensywnym obniżaniem LDL-C mogą być stwierdzone tylko u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i obecnością miażdżycy.

Autorzy podsumowują, że bardziej intensywne terapie, oparte na statynach obniżających stężenie LDL-C w celu zmniejszenia ryzyka ponownego udaru mózgu, przynoszą więcej korzyści, aniżeli terapie mniej intensywne.

Źródło: Lee M., Cheng C.-Y., Wu Y.-L. i wsp. Association between intensity of low-density lipoprotein cholesterol reduction with statin-based therapies and secondary stroke prevention. JAMA Neurol 2022; 79:349.