Opublikowany: 07/12/2022

Zapadalność i chorobowość na zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia — dane epidemiologiczne z całego świata

Aktualnosci_985x69010.png

W 2022 roku opublikowano nowy przegląd literatury dotyczącej epidemiologii chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD, neuromyelitis optica spectrum disorders), uwzględniający 22 najnowsze badania z tej dziedziny. Łącznie w analizie uwzględniono 33 badania. Badacze stwierdzili najwyższe wskaźniki zapadalności i chorobowości w obszarze Afro-Karaibskim, gdzie zapadalność wynosi 0,73/100 000 osobo-lat (95% CI: 0,45–1,01), a chorobowość 10/100 000 populacji (95% CI: 6,8–13,2). Z kolei najniższe wartości stwierdza się w Australii i Nowej Zelandii, gdzie wynoszą one odpowiednio 0,037/100 000 osobolat (95% CI: 0,036–0,038), a chorobowość 0,7/100000 populacji (95% CI: 0,66–0,74). Stwierdzono znamienną przewagę pacjentów płci żeńskiej wśród chorych dorosłych na NMOSD oraz przeważającą grupę osób z dodatnimi przeciwciałami przeciwko aquaporynie 4, choć tylko cztery badania opisywały dokładnie stan serologiczny pacjenta. Najwyższe wartości zapadalności i chorobowości dotyczą osób w wieku średnim, choć aż jedna czwarta pacjentów była w wieku > 60 lat. Pod względem różnic etnicznych populacja pochodzenia afrykańskiego wykazuje najwyższą zapadalność i  chorobowość, przeciwnie zaś rasa biała wykazuje najniższe wartości tych wskaźników. Nie stwierdzono występowania trendów sekularnych na przestrzeni lat.

Badacze podsumowują, że chorobowość i zapadalność na NMOSD różni się w zależności od badania. Może to wynikać z wpływu czynników genetycznych i środowiskowych, ale może być również związane z różnicami w sposobie badania, populacji badanej i jakości danych. Choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego zostały opisane na całym świecie, ale wydaje się, że są rzadsze w populacjach białych w porównaniu z populacjami azjatyckimi i afrykańskimi.

Źródło: Papp V, et al. Worldwide Incidence and Prevalence of Neuromyelitis Optica: A Systematic Review. Neurology 2021; 96(2): 59–77 (artykuł dostępny bez opłat).