Opublikowany: 24/08/2022

Skuteczność erenumabu w leczeniu migreny — obserwacyjne badanie w warunkach świata rzeczywistego

Aktualnosci_985x6902.png

Erenumab jest pierwszym w swojej klasie w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi peptydu związanego z genem kalcytoniny. Randomizowane badania kontrolowane wykazały klinicznie znaczące zmniejszenie liczby dni z migreną w miesiącu (MMD, monthly migraine days), liczby dni z bólem głowy w miesiącu (MHD, monthly headache days) oraz liczby dni przyjmowania leków specyficznych dla migreny w miesiącu (MSMD, migraine-specific medication treatment days) u pacjentów z migreną leczonych erenumabem. Chociaż badania nad erenumabem obejmowały wielu pacjentów bez wcześniejszego nieskutecznego leczenia profilaktycznego migreny i obejmowały wielu innych z mniej niż dwoma wcześniejszymi nieskutecznymi terapiami profilaktycznymi migreny, ostatnie randomizowane badanie kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą wykazało skuteczność erenumabu u pacjentów z migreną epizodyczną, którzy doświadczyli niewystarczającej skuteczności dwóch do czterech leków profilaktycznych migreny. Jednak rzeczywiste dowody skuteczności, bezpieczeństwa i stosowania erenumabu (w Kanadzie) pozostawały w dużej mierze niezbadane. Poniżej przedstawiamy analizę pierwotną i wyniki badania "Migraine prevention with AimoviG: Informative Canadian real-world study" (MAGIC), prospektywnego, otwartego badania obserwacyjnego przeprowadzonego w warunkach rzeczywistych u kanadyjskich pacjentów z migreną przewlekłą i epizodyczną, u których stwierdzono niewystarczającą skuteczność co najmniej dwóch do sześciu kategorii leczenia profilaktycznego.

Wyniki badania MAGIC sugerują, że leczenie erenumabem u pacjentów z migreną przewlekłą i epizodyczną, którzy doświadczyli wielokrotnej nieskutecznej profilaktycznej terapii migreny, było bezpieczne i spowodowało redukcję MMD o ≥ 50% u 33,7% uczestników. Obecne wyniki wydają się potwierdzać i uzupełniać dane uzyskane z osiowych badań klinicznych erenumabu oraz ostatnich badań w warunkach rzeczywistych.

Źródło: Becker, WJ., Spacey S., Leroux E. et al. A real‐world, observational study of erenumab for migraine prevention in Canadian patients. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2022; 62(4): 522–529.