Opublikowany: 15/05/2024

Skuteczność chirurgii minimalnie inwazyjnej w leczeniu krwotoku środmózgowego

Neuroedu 2022_Slider_500x3604.jpg

Wyniki badania klinicznego ENRICH, opublikowane w „The New England Journal of Medicine”, dostarczają istotnych dowodów na skuteczność minimalnie inwazyjnej chirurgii (MIS, minimally invasive surgery) w leczeniu krwotoku śródmózgowego (ICH, intracranial hemorrhage), przeprowadzanej w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów. Badanie ENRICH przeprowadzone zostało w 37 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i objęło 300 pacjentów z ostrym ICH, którzy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup — pierwszą grupę poddano MIS przy użyciu technologii BrainPath i Myriad firmy Nico Corporation (Parkwood Crossing, IN, USA) wraz ze standardowym, zgodnym z wytycznymi leczeniem zachowawczym, zaś druga grupa pacjentów otrzymywała wyłącznie zgodne z wytycznymi leczenie zachowawcze.

Wyniki badania wskazują, że pacjenci poddani zabiegowi operacyjnemu wykazywali znacząco lepsze wyniki funkcjonalne po 180 dniach od udaru, mierzone za pomocą ważonego użytecznościowo zmodyfikowanego wskaźnika Rankina (mRS, modified Rankin scale), w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie metodami zachowawczymi. Średni wynik mRS ważony użytecznościowo był wyższy w grupie operacyjnej (0,458) niż w grupie leczenia zachowawczego (0,374). Poprawa ta była szczególnie zauważalna u pacjentów z krwotokami płatowymi, ze średnią różnicą wynoszącą 0,127 między grupami w tej podgrupie.

Ponadto, wskaźnik śmiertelności w ciągu 30 dni po ICH był znacznie niższy w grupie zabiegowej (9,3%) w porównaniu do grupy zachowawczą (18,0%). Redukcja wczesnej śmiertelności oraz lepsze wyniki funkcjonalne podkreślają potencjalne korzyści wynikające z integracji MIS w protokołach leczenia pacjentów z ICH, zwłaszcza tych z krwotokami płatowymi.

Mocne strony tego badania to jego randomizowany charakter oraz jednorodność demograficzna pacjentów i ich wyjściowe cechy, dostarczające solidnych dowodów na poparcie interwencji chirurgicznej w ICH. Wyniki te mogą przyczynić się do udoskonalenia strategii leczenia i poprawy wyników klinicznych dla pacjentów cierpiących na tę ciężką formę udaru.

Wyjaśnienia wymaga termin „ważony użytecznościowo” (ang. utility-weighted), który odnosi się do specyficznej metody oceny wyników zdrowotnych i uwzględnia jakość życia pacjenta po zastosowanym leczeniu. W przypadku wskaźnika mRS, który jest często stosowany do oceny stopnia niepełnosprawności lub zależności po przebytym udarze mózgu, dodanie ważenia użytecznościowego pozwala lepiej odzwierciedlić subiektywne doświadczenie pacjenta związanego z jego stanem zdrowia. Na przykład, osoba całkowicie niezależna (mRS 0) otrzymuje wartość użyteczności równą 1, natomiast osoba z ciężką niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki (mRS 5), może otrzymać znacznie niższą wartość, np. 0,2. W badaniu ENRICH użycie ważonego użytecznościowo mRS pozwoliło na bardziej zniuansowaną analizę wpływu minimalnie inwazyjnej chirurgii na życie pacjentów z krwotokiem śródmózgowym, oferując dodatkowy wymiar oceny skuteczności tego zabiegu.

Źródło: Pradilla G, Ratcliff JJ, Hall AJ, et al. Trial of early minimally invasive removal of intracerebral hemorrhage. N Engl J Med 2024; 390(14): 1277–1289.