Opublikowany: 09/03/2022

Ryzyko udaru mózgu a czas rozpoznania COVID-19

Ryzyko udaru mózgu a czas rozpoznania COVID-19

Podczas American Stroke Association International Stroke Conference 2022, która odbyła się w dniach 9–12 lutego 2022 roku w ramach prezentacji numer TMP16 przedstawiono wyniki badania nad ryzykiem niedokrwiennego udaru mózgu wśród pacjentów z COVID-19. Badanie przeprowadzono, analizując dokumentację medyczną 37 379 beneficjentów Medicare w wieku 65 lat i starszych, co stanowi pewne ograniczenie tego badania. Badaniem objęto pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19 między 1 kwietnia 2020 roku a 28 lutego 2021 roku, i którzy byli hospitalizowani z powodu udaru mózgu od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2021 roku.

Hospitalizacja z powodu udaru miała miejsce przed lub po rozpoznaniu COVID-19, a te hospitalizacje, które miały miejsce 7 dni przed diagnozą lub 28 dni po diagnozie, służyły jako okres kontrolny. Średni wiek uczestników badania wynosił 80 lat w chwili rozpoznania COVID-19, a 57% stanowiły kobiety. Ponad 75% stanowili biali dorośli nie-Latynosi; ponad 10% stanowiły osoby rasy czarnej niebędące Latynosami; mniej niż 10% stanowili dorośli Latynosi, a pozostali to dorośli z innych grup rasowych lub etnicznych. W badaniu porównano ryzyko udaru mózgu w dniach bezpośrednio przed i po rozpoznaniu COVID-19 z ryzykiem w okresie w pozostałych dniach badania lub w okresie kontrolnym.

W badaniu stwierdzono, że największe ryzyko udaru, bo dziesięć razy wyższe niż w okresie kontrolnym, miało miejsce w ciągu pierwszych trzech dni po rozpoznaniu COVID-19. Po pierwszych trzech dniach od rozpoznania COVID-19 ryzyko udaru szybko spadało, ale nadal pozostało wyższe w porównaniu z okresem kontrolnym. I tak między czwartym a siódmym dniem ryzyko udaru było o 60% wyższe, a między ósmym a czternastym dniem ryzyko udaru o 44% wyższe w porównaniu z okresem kontrolnym. Najniższe ryzyko udaru stwierdzano po 15–28 dniach, kiedy ryzyko udaru było o 9% wyższe niż w okresie kontrolnym.

Młodsza podgrupa uczestników w wieku 65–74 lat miała wyższe ryzyko udaru po rozpoznaniu COVID-19 w porównaniu z osobami w wieku 85 lat i starszymi oraz niż osoby bez dodatniego wywiadu udaru. Nie stwierdzono różnic ryzyka udaru mózgu związanego z płcią, rasą i pochodzeniem etnicznym.

Autorzy podsumowują, że wyniki ich badania dostarczają dowodów klasy IV, że zakażenie SARS-CoV-2, wirusem wywołującym COVID-19, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ostrego udaru mózgu w ciągu pierwszych trzech dni po rozpoznaniu u pacjentów wieku ≥ 65 lat (będących beneficjentami Medicare).

Źródło: Yang Q., Tong X., George M.G. i wsp. COVID-19 and Risk of Acute Ischemic Stroke Among Medicare Beneficiaries Aged 65 Years or Older: Self-Controlled Case Series Study. Neurology 2022:10.1212/WNL.0000000000013184.