Opublikowany: 08/05/2023

Konwersja wyników uzyskiwanych w testach MoCA i MMSE na podstawie badania obejmującego 800 pacjentów

Aktualnosci_985x69027.png

Mini-Mental State Examination (MMSE) oraz Montreal Cognitive Assessment (MoCA) to dwie powszechnie stosowane skale, składające się z 30 punktów które służą szybkiej ocenie funkcji poznawczych u pacjentów. Testy te są przeprowadzane przez różne osoby badające, co może skutkować różnicami w wynikach, zależnie od preferencji i umiejętności danego specjalisty. MoCA jest testem bardziej wymagającym dla pacjenta niż MMSE, głównie ze względu na większą liczbę elementów oceniających funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz mniejszą liczbę elementów oceniających orientację, niż jest to w przypadku MMSE. W efekcie u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi wyniki w skali MoCA są zwykle niższe niż wyniki w skali MMSE.

W celu precyzyjniejszego określenia korespondujących wartości wyników w obu testach, naukowcy ze Szwajcarii przeprowadzili badanie na grupie 800 pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń poznawczych, wykorzystując obie skale i minimalizując efekty przenoszenia. Połowa pacjentów miała rozpoznaną chorobę Alzheimera, a pozostali zaburzenia poznawcze innego rodzaju. Ogólnie rzecz biorąc, dla wyników MMSE od 8 do 27, wyniki na MoCA były o 6 do 7 punktów niższe. Na przykład MMSE równy 26 odpowiadał MoCA 20; MMSE 20 odpowiadało MoCA 13. Gdy wyniki MMSE były w najwyższym zakresie (od 28 do 30), różnice między tymi dwoma testami zmniejszały się.

Artykuł zawiera tabelę konwersji wyników w obu testach, co pomoże w przeliczeniu wyniku z uzyskanego w jednym teście na drugi.
Warto zwrócić uwagę na większą zgodność konwersji w zakresach wyższych i mniejszą (większy przedział) dla wyników o niższych wartościach.

Źródło: Fasnacht J.S., Wueest A.S., Berres M. i wsp. Conversion between the Montreal Cognitive Assessment and the Mini-Mental Status Examination. J Am Geriatr Soc 2023; 71(3):869–879.