Opublikowany: 07/07/2023

Ketamina podawana donosowo w leczeniu lekoopornej migreny — wyniki badania retrospektywnego

Aktualnosci_985x69020.png

Wlewy dożylne ketaminy w dawkach subanestetycznych stosowane były już w terapii opornego na leczenie bólu głowy w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Ketamina może być również stosowana w postaci donosowej, co stanowiłoby alternatywną drogę podania możliwą do zastosowania w opiece ambulatoryjnej.

Badacze przeprowadzili jednoośrodkowe badanie retrospektywne w trzeciorzędowym ośrodku leczenia bólów głowy w celu oceny skuteczności klinicznej i tolerancji ketaminy donosowej u pacjentów z lekooporną migreną przewlekłą. Badaniem objęto grupę pacjentów leczoną w latach 2019–2020, których historie chorób sprawdzono ręcznie oraz przeprowadzono ustrukturyzowane wywiady telefoniczne. Ostatecznie badaniem objęto 169 osób w średnim wieku około 44 lat; 80% z nich stanowiły kobiety. Liczba dni z bólem głowy wynosiła 25 ± 8,7 na miesiąc przed rozpoczęciem leczenia. Pacjenci leczeni byli do tej pory z pomocą 4 do 9 różnych leków profilaktycznych (6,9 ± 3,1).

W ramach leczenia ketaminą badani stosowali 7,8 ± 7,0 podań donosowych (78 mg) dziennie w ciągu 11,6 ± 8,9 dnia w miesiącu. Z jednej strony blisko 50% pacjentów stwierdzało, że ketamina była “bardzo skuteczna”, a jakość życia uległa “znaczącej poprawie” u 35,5% pacjentów. Z drugiej strony jednak 74% pacjentów zgłosiło co najmniej jedno działanie niepożądane.

Podsumowując, badanie wykazało, że ketamina donosowa może stanowić opcję w leczeniu bólu głowy u pacjentów z migreną lekooporną, zmniejszając nasilenie bólu głowy i poprawiając jakość życia, a pacjenci kontynuowali leczenie pomimo występowania działań niepożądanych. Ograniczenia badania wynikają z jednoośrodkowego i retrospektywnego jego charakteru i — jak sugerują badacze — konieczne jest przeprowadzenie randomizowanych badań prospektywnych w celu oceny skuteczności ketaminy i jej bezpieczeństwa.

Źródło: Yuan H., Natekar A., Park J. i wsp. Real-world study of intranasal ketamine for use in patients with refractory chronic migraine: a retrospective analysis. Reg Anesth Pain Med. 2023; Online Ahead of Print.