Opublikowany: 08/10/2021

Czy można przewidzieć korzystny efekt leczenia erenumabem?

baner

Erenumab, przeciwciało monoklonalne specyficzne dla migreny, skierowane przeciwko receptorowi peptydu związanego z genem kalcytoniny, jest skutecznym i dobrze tolerowanym leczeniem profilaktycznym migreny epizodycznej i przewlekłej. Cena leku ogranicza jego zastosowanie jako terapii pierwszego rzutu w leczeniu migreny. W związku z tym niezwykle ważna staje się identyfikacja pacjentów, którzy dobrze zareagują na takie leczenie. W tym celu badacze przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe, które objęło 172 dorosłych pacjentów z oporną na leczenie migreną epizodyczną lub migreną przewlekłą, leczonych preparatem erenumabem. W celu identyfikacji predyktorów odpowiedzi na leczenie erenumabem przeprowadzono analizę dwuczynnikową podgrup kilku potencjalnych czynników, a następnie przeprowadzono wieloczynnikowe modelowanie regresji logistycznej w celu uzyskania współczynnika szans (OR).

 

Dobrą odpowiedź na leczenie, zdefiniowaną jako zmniejszenie o ≥ 50% liczby dni w miesiącu z migreną, uzyskano u ponad połowy pacjentów (57%). Stwierdzono, że skuteczne wcześniejsze leczenie tryptanem było powiązane z prawie 4-krotnie większą szansą na odpowiedź na leczenie erenumabem (OR 3,985 95% CI 1,8-8,8), natomiast obecność przewlekłej migreny i napięciowego bólu głowy wiązało się z mniejszą szansą na odpowiedź na leczenie, OR odpowiednio 0,473 (95% CI, 0,235-0,952) i 0,485 (95% CI, 0,245-0,962).

 

Badacze stwierdzają, że odsetek skutecznych odpowiedzi na leczenie erenumabem wyniósł 57%, a ponieważ przewlekła migrena i napięciowy ból głowy były negatywnymi czynnikami predykcyjnymi odpowiedzi na erenumab, podczas gdy dobra reakcja na triptan była pozytywnym czynnikiem predykcyjnym, dane sugerują możliwość zastosowania monoterapii erenumabem bez konieczności wcześniejszego tradycyjnego leczenia zapobiegawczego u pacjentów z migreną, co poprawi profil działań niepożądanych i stosowanie się do zaleceń w grupach pacjentów trudnych do leczenia.

Źródło: Salem-Abdou H., Simonyan D., Puymirat J. Identification of predictors of response to Erenumab in a cohort of patients with migraine. Cephalalgia Reports 2021;4:1-4