Rekomendacje

FILTRUJ
Słowa kluczowe arrow arrow
Kategoria arrow arrow

Z przyjemnością prezentujemy kolejną, piątą edycję wytycznych postępowania w udarze mózgu, opracowaną przez Grupę Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego. Rozpoznanie migreny, bólów głowy typu napięciowego oraz trójdzielno-autonomicznych bólów głowy ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition).

Dystrofia miotoniczna jest chorobą dziedziczoną autosomalnie dominująco, występującą z częstotliwością od 1/3000 do 1/8000 osób. Głównymi objawami są: osłabienie dystalnych części kończyn, atrofia mięśni, miotonia. U pacjentów mogą także rozwinąć się powikłania endokrynologiczne, kardiologiczne i gastrologiczne. Choroba ma charakter postępujący, lecz nie prowadzi do redukcji oczekiwanego czasu przeżycia. Nie istnieje leczenie przyczynowe, możliwe są jedynie działania objawowe.

W numerze 6/2018 proponujemy zwrócić uwagę na artykuł dr Natalii Górskiej i wsp., poświęcony stosowaniu leków przeciwdepresyjnych w padaczce. Autorzy analizują ryzyko wystąpienia związanych ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych napadów drgawkowych, wskazują także na możliwość redukcji ryzyka ich wystąpienia poprzez właściwe stosowanie antydepresantów. Autorzy wymieniają leki przeciwdepresyjne, które powinny stanowić leczenie I rzutu u osób z depresją, jednocześnie sugerują leki przeciwdrgawkowe będące optymalnym wyborem dla chorego z depresją. Padaczka często jest powikłana współwystępowaniem depresji, z tego względu artykuł ten może być bardzo przydatny w codziennej praktyce.

Brytyjski NICE (National Institute for Health and Care Excellence) to instytucja opracowująca i wprowadzająca w życie zalecenia terapeutyczne obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie. Dokumenty te opracowywane są na bazie skrupulatnej analizy danych (pochodzących z piśmiennictwa, jak również z obserwacji brytyjskich danych zdrowotnych) prowadzonej przez ekspertów w poszczególnych obszarach medycyny. Efektem jest zbiór bardzo praktycznych i jednoznacznych zaleceń dla lekarza praktyka. Zalecenia te są dostosowane do warunków brytyjskich, jednak warto się z nimi zapoznać.

Dopuszczenie do leczenia w rdzeniowym zaniku mięśni nusinersenu wzbudziło olbrzymie nadzieje wśród pacjentów i ich rodzin. Jednocześnie bardzo wysoki koszt leczenia i związane z tym ograniczenia w dostępności terapii są powodem licznych kontrowersji.

W najnowszym numerze Neurologii i Neurochirurgii Polskiej opublikowane zostały zalecenia grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Epileptologicznego, dotyczące terapii stanu padaczkowego. Artykuł autorstwa Jędrzejczak i wsp. zawiera, poza sformułowanymi zaleceniami terapeutycznymi, uporządkowane definicje dotyczące stanu padaczkowego oraz informacje dotyczące epidemiologii, etiologii oraz rokowania w stanie padaczkowym.

Amerykańska Akademia Neurologii (AAN) oraz Amerykańskie Towarzystwo Epileptologiczne (AES) opublikowało aktualizację swoich zaleceń dotyczących terapii lekoopornej padaczki, z uwzględnieniem nowych dostępnych cząsteczek. Autorzy sformułowali zalecenia wydając opinię jakie leki są skuteczne bądź prawdopodobnie skuteczne w poszczególnych sytuacjach klinicznych.

W 2004 roku Amerykańska Akademia Neurologii (AAN) i Amerykańskie Towarzystwo Epileptologiczne (AES) wydały po raz pierwszy zalecenia dotyczące stosowania nowych leków przeciwpadaczkowych w terapii nowo zdiagnozowanej padaczki. Wobec pojawienia się najnowszych randomizowanych badań klinicznych eksperci AAN uznali za celowe opracowanie aktualizacji tych zaleceń. Autorzy przede wszystkim postawili sobie pytanie: Czy klobazam, eslikarbazepina, ezogabina, felbamat, gabapentyna, lamotrygina, levetiracetam, lakozamid, okskarbazepina, perampanel, pregabalina, rufinamid, tiagabina, topiramat, wigabatryna i zonisamid są skuteczne w monoterapii u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką?

Piorunujący ból głowy to bardzo silny ból głowy o nagłym początku, trwający przynajmniej 5 minut. Przedstawiamy kryteria jego rozpoznania według III wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-III).