Zastosowanie EEG-Neurofeedback w rehabilitacji zaburzeń mowy u pacjentów poudarowych

Autor: Dorota Mroczkowska, Szymon Tyras
Data publikacji: 17 Stycznia 2019

Wstęp: Udary niedokrwienne mózgu są częstą przyczyną deficytów funkcji poznawczych, w tym zaburzeń mowy. Jedną
z nowych metod wspomagających ich rehabilitację jest trening EEG-Neurofeedback (EEG-NFB).

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 58 pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, z czego
40 osób stanowiło grupę badaną, a 18 grupę kontrolną. Wszyscy pacjenci zostali poddani standardowej rehabilitacji
neuropsychologicznej, a pacjenci z grupy badanej otrzymali dodatkowo 15 treningów EEG-NFB. W celu sprawdzenia
skuteczności treningu w rehabilitacji zaburzeń mowy, posłużono się testem „F” fluencji słownej.

Wyniki: Wykazano słuszność tezy, że rehabilitacja funkcji mowy oparta na EEG-NFB oraz terapii neuropsychologicznej
wpływa na poprawę płynności słownej u pacjentów poudarowych i czyni to skuteczniej niż sama terapia neuropsychologiczna.
Wykazano również, że wyjściowy poziom zaburzeń funkcji mowy nie wpływa na stopień ich poprawy
w trakcie terapii EEG-NFB.

Wnioski: Trening EEG-NFG może być skuteczną metodą rehabilitacji funkcji mowy u pacjentów poudarowych.

Słowa kluczowe: udar mózgu, neurofeedback, zaburzenia fluencji słownej, funkcje poznawcze

Psychiatria 2018;15(4):199-205.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

journals.viamedica.pl/psychiatria