Objaw Raynauda – nie zawsze choroba reumatologiczna

Autor: Anna Bazela-Zadura, Marianna Mazurek-Ciuba
Data publikacji: 04 Marca 2019

Objaw Raynauda to zaburzenie naczynioruchowe o charakterze napadowym, charakteryzujące się fazowością, o etiologii pierwotnej bądź wtórnej.Nie jest patognomoniczny dla rozpoznania chorób o podłożu autoimmunologicznym, lecz może im towarzyszyć, często wymaga analizy interdyscyplinarnej.W każdym przypadku wskazana jest wnikliwa ocena objawów występujących u pacjenta powiązana ze szczegółową anamnezą umożliwiająca postawienie prawidłowego rozpoznania.
Słowa kluczowe: objaw Raynauda; pierwotny; wtórny; choroba Devica; przeciwciała przeciw akwaporynie 4
Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 243–247

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne