Neuronopatia komórek ziarnistych móżdżku związana z leczeniem natalizumabem — opis przypadku

Autor: Natalia Makowska, Weronika Golec, Paulina Werel, Anna Mirończuk, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Data publikacji: 21 Października 2019

Natalizumab, przeciwciało monoklonalne pr zeciwko a4-integrynie, wykorzystywane w terapii r zutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RR-MS), charakteryzuje się wysoką skutecznością terapeutyczną. Terapia niesie ze sobą jednak r yzyko powikłań, takich jak reaktywacja zakażeń wir usami latentnymi, na pr zykład wirusem Johna Cunninghama (JCV, John Cunningham virus). Zakażenie JCV może przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi, z których najczęściej obserwuje się postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię (PML, progressive multifocal leukoencephalopathy). Znacznie rzadziej występujące postacie to encefalopatia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i neuronopatia komórek ziar nistych móżdżku. W pracy pr zedstawiono chorą w wieku 50 lat z RR-MS i obecnością przeciwciał przeciwko JCV (serostatus), u której w siódmym roku leczenia natalizumabem wystąpiła PML powikłana zapalnym zespołem rekonstrukcji immunologicznej. Po opanowaniu ostrego procesu zapalnego i uzyskaniu stabilizacji
stanu klinicznego w ciągu kolejnych 6 lat obserwowano progresję objawów zespołu móżdżkowego z narastającym zanikiem móżdżku w kontrolnych badaniach rezonansu magnetycznego. Obraz kliniczny i regularnie wykonywane badania obrazowe sugerują rozpoznanie neuronopatii komórek ziarnistych móżdżku.

Pol. Przegl. Neurol 2019;15(1):49-54.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU