Neurologiczne powikłania zespołu Sjögrena

Autor: Maria Ejma, Natalia Madetko, Marta Waliszewska-Prosół
Data publikacji: 18 Grudnia 2017

Zespół Sjögrena jest przewlekłą, układową chorobą autoimmuno­logiczną, której podłożem są zaburzenia odpowiedzi humoralnej i komórkowej, mogące potencjalnie prowadzić do szerokiego spektrum objawów klinicznych. Objawami osiowymi zespołu Sjögrena są kserostomia i kseroftalmia, będące następstwem limfocytarnego nacieku gruczołów ślinowych i łzowych. Manife­stacja pozagruczołowa choroby może obejmować także zmiany w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Objawy neurologiczne są nierzadko jedną z pierwszych manifestacji klinicznych choroby.

Pol. Przegl. Neurol 2017; 13(3): 120–131