Artykuły

FILTRUJ
Słowa kluczowe arrow arrow
Kategoria arrow arrow

Skala ASPECTS w udarze niedokrwiennym

Autor: Anna Podlasek, Adam Kobayashi, Iris Q. Grunwald

Skala ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) powstała na początku XXI wieku jako kwantyfikator wczesnych zmian niedokrwiennych na obrazach tomografii komputerowej u pacjentów podejrzanych o ostry udar niedokrwienny mózgu. Obejmuje zakres od 0 do 10 pkt., gdzie 10 pkt. oznacza stan prawidłowy. Jest ona skorelowana z rokowaniem. Obecnie jest jednym z kryteriów podczas kwalifikacji chorych do trombektomii mechanicznej.

W artykule omówiono historię, rozwój i przyszłość skali ASPECTS oraz opisano praktyczny protokół oceny.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(4):222-229.

Diagnostyka zawrotów głowy w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego

Autor: Marcin Wiącek, Iwona Sadza, Halina Bartosik-Psujek

Diagnostyka zawrotów głowy, ze względu na mnogość przyczyn i ich trudne różnicowanie, jest istotnym wyzwaniem w codziennej pracy neurologa konsultującego chorych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. W świetle aktualnej wiedzy dolegliwości, które wyznaczają klasyczne podejście diagnostyczne, pacjenci często podają w sposób zmienny i niewiarygodny. Stawia to pod znakiem zapytania dotychczasowy podział na zawroty układowe i nieukładowe. Wykazano, że zaburzenia uznawane do tej pory za sztandarowe dla obu grup mogą powodować zarówno jeden, jak i drugi typ dolegliwości. Opieranie się wyłączenie na subiektywnych objawach może prowadzić do pomyłek diagnostycznych. Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa przedstawiono inne podejście do różnicowania zawrotów głowy. Oparto je na wiarygodnych danych dostępnych w badaniu podmiotowym — zmienności objawów w czasie i czynnikach prowokujących. W ten sposób wyróżnia się kilka grup klasyfikacyjnych, w ramach których stosuje się celowane badania dodatkowe pozwalające ustalić ostateczne rozpoznanie.
Pol. Przegl. Neurol 2018;14(4):209-221.

Pol. Przegl. Neurol. Tom 15, Supl. B (2019)

Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia

Autor: Klaudia Kluj-Kozłowska, Emilia J. Sitek, Jarosław Sławek

W pracy pr zedstawiono charakterystykę zaburzeń mowy i komunikacji językowej w atypowych zespołach parkin - sonowskich. Wskazano na rolę neurologopedy w diagnostyce różnicowej i terapii pacjentów z: otępieniem z ciałami Lewy’ego (DLB, dementia with Lewy bodies), zanikiem wieloukładowym, postępującym porażeniem ponadjądrowym (PSP, progressive supranuclear palsy) oraz zespołem korowo-podstawnym (CBS, corticobasal syndrome). Zaburzenia mowy o typie dyzartrii występują we wszystkich wymienionych jednostkach chorobowych. U chorych mogą się także pojawić zaburzenia połykania. Określenie rodzaju dyzartrii oraz wykazanie lub wykluczenie obecności innych zaburzeń mowy, takich jak apraksja oralna i apraksja mowy, niepłynna afazja (typowe w CBS, niekiedy obecne również w PSP) czy zaburzenia dyskursu (DLB), jest szczególnie istotne w diagnostyce różnicowej. W tym celu nie tylko konieczna jest ocena zdolności oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, ale także sprawdzenie umiejętności nazywania i tworzenia prawidłowych pod względem leksykalnym i gramatycznym dłuższych wypowiedzi językowych. Badanie neurologopedyczne może mieć uzupełniające znaczenie w różnicowaniu zaniku wieloukładowego, zespołu korowo- -podstawnego oraz postępującego porażenia nadjądrowego. Dane z piśmiennictwa nie pozwalają na jednoznaczne wykazanie skuteczności terapii neurologopedycznej u pacjentów z atypowymi zespołami parkinsonowskimi. Działania te są uznawane za postępowanie wspomagające, które ma na celu przede wszystkim podtrzymanie zdolności komunikacji oraz samodzielnego i bezpiecznego połykania. Ze względu na postępujący charakter zaburzeń mowy w zespołach parkinsonowskich o etiologii neurozwyrodnieniowej oddziaływania terapeutyczne powinny być wdrażane jak najwcześniej.

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego: rozpoznanie bólu głowy typu napięciowego (TTH, Tension-Type Headache) ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition). Kryteria rozpoznania zostały opublikowane po raz pierwszy w 1988 roku, następnie w 2004, 2013, a ostatnia modyfikacja pochodzi z roku 2018. Prezentowane zasady rozpoznania TTH oparte są o kryteria klasyfikacyjne z 2018 roku.

Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w migrenie

Autor: Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla adekwatnego i skutecznego postępowania leczniczego.Kryteria diagnostyczne migreny zostały opublikowane po raz pierwszy w1988 roku, następnie w 2004, 2013, a ostatnia modyfikacja pochodzi z roku 2018; prezentowane w niniejszym opracowaniu kryteria rozpoznania migreny są oparte o najnowsze kryteria klasyfikacyjne. Zgodnie z aktualną klasyfikacją diagnostyczną Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Heada-che Disorders 3rd edition) podano kryteria klasyfikacyjne migreny, jako definicje migreny bez aury, migreny z aurą oraz migreny przewlekłej. W kategorii migreny epizodycznej rozpoznajemy, zgodnie zICHD-3, migrenę miesiączkową (pure menstrual migraine) oraz migrenę zależną od miesiączki (menstrually related migraine).

Leczenie żywieniowe w neurologii — stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów Część III. Rola żywienia w chorobie Alzheimera

Autor: Tomasz Sobów, Alekandra Karbowniczek, Stanisław Kłęk, Maria Barcikowska-Kotowicz, Tomasz Gabryelewicz, Anna Barczak, Jarosław Sławek

Choroba Alzheimera może prowadzić do niedożywienia i kacheksji, których przyczyny są złożone. Autorzy przedstawiają interdyscyplinarne rekomendacje dotyczące szybkiego wykrywania, diagnozowania oraz postępowania w stanach niedożywienia w zespołach otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że prawidłowy stan odżywienia, dieta zbliżona do śródziemnomorskiej oraz specyficzna interwencja żywieniowa zawierająca zestawy określonych substancji mogą się przyczyniać do spowolnienia tempa postępu zaburzeń poznawczych, chociaż wymaga to dalszych badań.

Mikrokrwotoki mózgowe — nowe oblicze mikroangiopatii mózgowej: obraz kliniczny i aspekty praktyczne

Autor: Edyta Brelak, Jacek Antecki, Grzegorz Kozera, Piotr Sobolewski

Lekarz rodzinny sprawujący systematyczną opiekę nad chorymi w starszym wieku, z postępującym procesem otępiennym, po udarze mózgu oraz wymagających przewlekłego stosowania doustnych leków przeciwpłytkowych, antykoagulantów i statyn, coraz częściej spotyka się w dokumentacji lekarskiej z pojęciem mikrokrwotoki mózgowe (cerebral microbleeds; CMBs). Artykuł pozwala przybliżyć lekarzom rodzinnym najnowszą wiedzę o znaczeniu klinicznym CMBs oraz poznać najnowsze zalecenia i rekomendacje towarzystw naukowych, w odniesieniu do prowadzenia terapii w ostrych incydentach sercowo-naczyniowych oraz profilaktyki wtórnej udaru mózgu u chorych z wcześniej wykrytymi CMBs.

Diagnostyka i terapia bezsenności w praktyce ogólnolekarskiej. Część II: Terapia bezsenności

Autor: Mariusz Siemiński, Łukasz Skorupa, Karolina Wiśniewska-Skorupa

Bezsenność ma zbyt wiele negatywnych konsekwencji (pogorszenie jakości życia, podwyższone ryzyko chorób krążenia, zaburzeń nastroju i funkcji poznawczych), by po jej rozpoznaniu nie zainicjować terapii. Dysponujemy niefarmakologicznymi i farmakologicznymi metodami terapii. Do metod niefarmakologicznych zaliczamy: psychoedukację w zakresie higieny snu, trening relaksacyjny, restrykcję snu, kontrolę bodźców oraz terapię poznawczą. W przypadku niepowodzenia metod niefarmakologicznych należy rozważyć terapię farmakologiczną. W leczeniu krótkotrwałym bezsenności można wykorzystać benzodiazepiny oraz agonistów receptora benzodiazepinowego. W leczeniu długotrwałym należy oprzeć się o stosowanie leków przeciwdepresyjnych o działaniu sedatywnym. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie będą dostępne w Polsce substancje regulujące sen poprzez interwencję w układzie melatoninergicznym oraz oreksynergicznym.

Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym, pozbawiony smaku i niedrażniącym gazem, który często jest przyczyną zatruć u ludzi. W przypadkach krótkiej ekspozycji w małym stężeniu do objawów zatrucia zalicza się: bóle i zawroty głowy, osłabienie, nudności, zaburzenia orientacji i widzenia. W ciężkich intoksykacjach dochodzi do utraty przytomności, drgawek, śpiączki, a nawet zgonu. Opóźnionym następstwem ostrego zatrucia może być charakterystyczny zespół neuropsychiatryczny, cechujący się zaburzeniami funkcji poznawczych i osobowości oraz objawami psychotycznymi. Zasadniczym sposobem leczenia ostrego zatrucia są podawanie 100-procentowego tlenu, a także hiperbaria tlenowa. Problemem pozostaje terapia odległych powikłań neurologicznych. W artykule przedstawiono opis chorej, która uległa ciężkiemu zatruciu tlenkiem węgla powikłanym zespołem odległych objawów neuropsychiatrycznych. U pacjentki zastosowano terapię glikokortykosteroidami i memantyną. Steroidoterapia w połączeniu z memantyną może być skuteczną metodą leczenia zespołu odległych następstw neurologicznych. Konieczne są dalsze badania w celu opracowania wystandaryzowanych kryteriów postępowania w tych przypadkach.