Najskuteczniejsza interwencja terapeutyczna w krwawieniach śródmózgowych?

29 Kwietnia 2019

Udar krwotoczny pozostaje wciąż wyzwaniem dla neurologii – cały czas brakuje interwencji terapeutycznych, których skuteczność zostałaby jednoznacznie dowiedziona. Aktualny stan wiedzy nie pozwala na wskazanie dalszych dróg poszukiwań, dających nadzieję na odkrycie efektywnej terapii. Aby uprościć ten wybór drogi Mandava i wsp. przeprowadzili statystyczną analizę danych pochodzących z badań klinicznych nad krwotokiem mózgowym. W pierwszym etapie analizy autorzy zbudowali modele statystyczne – rokownicze, w oparciu o uśrednione dane pochodzące z grup kontrolnych (nie otrzymujących aktywnego leczenia). W ten sposób powstały modele opisujące cyfrowo „naturalny” przebieg udaru krwotocznego. Na te modele „nałożono” pochodzące z opublikowanych badań klinicznych informacje o efektach klinicznych poszczególnych interwencji.

W analizie uwzględniono następujące interwencje: leczenie obniżające ciśnienie tętnicze, usuwanie krwiaka po wcześniejszym zastosowaniu leku fibrynolitycznego, stosowanie leczenia hemostatycznego (stosowanie rekombinowanego czynnika VIIa oraz stosowanie przetoczeń płytek krwi) oraz leczenie neuroprotekcyjne (stosowanie citikoliny czy deferoksaminy).

Analiza statystyczna nie wykazała żadnego pozytywnego trendu w odniesieniu do interwencji opartych o kontrolę ciśnienia tętniczego, stosowanie leków hemostatycznych oraz leczenia neuroprotekcyjnego. Jedyne pozytywne wyniki uzyskano analizując efekty ewakuacji krwiaka po wcześniejszym miejscowym zastosowaniu leku fibrynolitycznego (ang. Minimally invasive surgery + rt-PA).

Praca opublikowana w Neurology przez Mandava i wsp. naturalnie nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi, jak optymalnie leczyć krwawienie śródmózgowe – takiej odpowiedzi jeszcze nie ma, ale obliczenia przedstawione w tym artykule pokazują, że prawdopodobnie minimalnie inwazyjna chirurgia jest metodą mogącą zwiększyć przeżywalność i samodzielność pacjentów.

Źródło: Mandava P. I wsp. Pooled analysis suggests benefit of catheter-based hematoma removal for intracerebral hemorrhage. Neurology, 2019;92:e1688-e1697.

Opracował: dr hab. Mariusz Siemiński