Interwencje hemodynamiczne u pacjentów z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego

21 Października 2019

Pourazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego wciąż pozostaje wyzwaniem dla neurologii i neurochirurgii (a najczęściej ostatecznie dla neurorehabilitacji). Możliwości terapeutyczne, poza mechanicznym odbarczeniem rdzenia, pozostają niewielkie. Wciąż brakuje opartych na faktach zaleceń terapeutycznych, których stosowanie przynosiłoby istotną zmianę rokowania w tej grupie pacjentów.

W jednym z wrześniowych numerów Neurology, Jordan W. Squair i wsp., opublikowali wyniki badań nad hemodynamicznymi czynnikami wpływającymi na rokowanie pacjentów z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Autorzy obserwowali 92 pacjentów po urazie rdzenia kręgowego, u których prowadzono monitorowanie funkcji układu krążenia (skurczowe, rozkurczowe i średnie tętnicze ciśnienie krwi) oraz monitorowanie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego w kanale kręgowym. Zapisy tych wartości były prowadzone w ciągu pierwszego tygodnia od urazu. Po 6 miesiącach badacze ocenili stan neurologiczny chorych i odnieśli jego zmianę do wartości prowadzonych wcześniej pomiarów hemodynamicznych. Analiza wykazała, że najistotniejszym parametrem rokowniczym było ciśnienie perfuzji rdzenia kręgowego (różnica między średnim ciśnieniem tętniczym a ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego). Utrzymanie wartości tego ciśnienia w granicach 60–65 mmHg wiązało się z istotnym wzrostem prawdopodobieństwa poprawy stanu neurologicznego. Spadek ciśnienia perfuzji rdzenia kręgowego istotnie pogarszał rokowanie pacjenta.

Badanie to może stanowić podstawę do sformułowania nowych zaleceń w leczeniu pourazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego w fazie ostrej. Być może drenaż kanału kręgowego ze stałym pomiarem ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, dokładne monitorowanie wartości ciśnienia tętniczego i wdrażanie interwencji mających na celu uzyskanie optymalnych wartości ciśnienia perfuzji rdzenia kręgowego staną się obowiązującym standardem postępowania.

Opracował: dr hab. Mariusz Siemiński

Źródło: Squair JW i wsp., Empirical targets for acute hemodynamic management of individuals with spinal cord injury Neurology , 2019, 93 (12) e1205-e1211