Czy można przewidzieć zaburzenia impulsywno-kompulsywne u pacjentów z chorobą Parkinsona?

24 Maja 2018

Zaburzenia impulsywno-pompulsywne, będące neuropsychiatryczną manifestacją m. in. zaburzeń transmisji dopaminergicznej, stanowią istotny problem w opiece nad pacjentami z chorobą Parkinsona. Objawy te mogą rozwinąć się w trakcie terapii dopaminergicznej i doprowadzić do znacznego pogorszenia stanu psychicznego pacjenta. Ricciardi i wsp. opublikowali w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry wyniki badania, którego celem było wyznaczenie cech klinicznych lub odchyleń w badaniach obrazowych, które pozwoliłyby na określenie ryzyka wystąpienia zaburzeń impulsywno-kompulsywnych u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Do badania włączono 42 pacjentów z chorobą Parkinsona, u których rozpoznano zaburzenia impulsywno-kompulsywne w trakcie choroby. Do grupy kontrolnej włączono 42 pacjentów z chorobą Parkinsona bez zaburzeń impulsywno-kompulsywnych dobranych pod względem wieku, płci oraz czasu trwania choroby. W trakcie badania porównano dane kliniczne, neuropsychologiczne pacjentów oraz wyniki badania MRI, z analizą morfometryczną struktur mózgowia.

Autorzy stwierdzili, że chorzy, u których wystąpiły zaburzenia impulsywno-kompulsywne cechowali się podwyższonym poziomem lęku, mieli gorsze wyniki w skalach oceniających funkcje poznawcze, a także częściej występowały u nich zaburzenia autonomiczne i zaburzenia zachowania w śnie REM. Autorzy nie stwierdzili natomiast żadnych istotnych różnic między grupami jeżeli chodzi o wyniki badań obrazujących.

Publikacja Ricciardi i wsp. jest cenna z poznawczego punktu widzenia — umiejscawia zaburzenia impulsywno-kompulsywne w szerszym kontekście pozaruchowych objawów choroby Parkinsona. Natomiast nie jest byt pomocna dla klinicysty, gdyż autorzy nie zaproponowali „punktów odcięcia” — wielkości odchyleń w skalach mierzących lęk bądź zaburzenia poznawcze lub autonomiczne, powyżej których wystąpienie zaburzeń impulsywno-kompulsywnych jest bardzo prawdopodobne. Opracowanie takiej skali ryzyka byłoby bardzo przydatne dla lekarzy prowadzących terapię dopaminergiczną.

Opracował: dr n. med. Mariusz Siemiński

Źródło: Ricciardi L et al. Can we predict development of impulsive–compulsive behaviours in Parkinson’s disease? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018; 89: 476–481.