Cholekalcyferol w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego

21 Października 2019

Związek pomiędzy stężeniem witaminy D a ryzykiem zachorowania na stwardnienie rozsiane jest od dawna analizowany – różnice w rozpowszechnieniu tej choroby, w zależności od oddalenia danego kraju od równika, dobitnie sugerują istnienie takiego związku. W związku z przeciwzapalnym działaniem witaminy D pojawiały się propozycje wykorzystania jej w terapii chorób autoimmunologiczych, np. w stwardnieniu rozsianym.

William Camu i wsp. opublikowali niedawno w Neurology. Neuroimmunology & Neuroinflammation wyniki zaślepionej, kontrolowanej placebo próby klinicznej z zastosowaniem cholekalcyferolu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Do badania włączono 180 pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego, leczonych przewlekle interferonem beta-1a, u których stwierdzono niedobór witaminy D oraz u których w ciągu 2 lat poprzedzających włączenie do badania wystąpił przynajmniej 1 udokumentowany rzut choroby.

Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy: grupa leczona aktywnie otrzymywała doustnie 100 000 jednostek cholekalcyferolu raz na tydzień. Druga grupa otrzymywała placebo. Badanie trwało 96 tygodni. Podstawowym punktem końcowym była liczba występowania nowych rzutów. Dodatkowymi punktami końcowymi były mierniki postępu choroby: liczba nowych ognisk hiperintensywnych w T1 MRI, narastanie niesprawności mierzonej skalą EDSS.

W ciągu niemal dwóch lat trwania badania nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w liczbie rzutów pomiędzy grupami. Odnotowano natomiast przemawiające na korzyść stosowania cholekalcyferolu różnice w ilości nowych ognisk hiperintensywnych w badaniu MRI oraz w progresji choroby mierzonej skalą EDSS.

Badanie to, jakkolwiek nie przynosi ostatecznych odpowiedzi na pytania odnośnie terapeutycznej roli witaminy D w stwardnieniu rozsianym, stanowi dowód na to, że w populacji pacjentów z MS z deficytem tej witaminy jej suplementacja może pozytywnie wpłynąć na stan neurologiczny chorych.

Opracował: dr hab. Mariusz Siemiński

Źródło: Camu W i wsp., Cholecalciferol in relapsing-remitting MS: A randomized clinical trial (CHOLINE) . Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Sep 2019, 6 (5) e597;