Bezpieczeństwo i skuteczność trobektomii mechanicznej w niedokrwiennym udarze mózgu – meta-analiza

3 Grudnia 2018

Trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru mózgu staje się coraz bardziej dostępna w wielu krajach, w tym także w Polsce. Można spodziewać się, że metoda ta w najbliższych latach wejdzie do standardowego arsenału środków terapeutycznych oddziałów udarowych.

W ostatnim numerze Lancet Neurology San Roman i wsp. zaprezentowali wnioski dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności tej metody pochodzące z meta-analizy 7 badań klinicznych. Celem analizy było ustalenie związku pomiędzy wyjściowymi wynikami badań neuroobrazujących a bezpieczeństwem i skutecznością trombektomii.

Autorzy analizy, pozbawieni dostępu do danych klinicznych pacjentów, dokonali kategoryzacji wyników obrazowych w oparciu o system ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) oraz pod względem zajęcia ponad 1/3 terytorium zaopatrywanego przez tętnicę środkową mózgu. Główną miarą skuteczności leczenia był wynik w skali Rankina 90 dni po zachorowaniu. Miarami bezpieczeństwa były wystąpienie objawowego krwawienia śródczaszkowego, krwotoku śródmózgowego oraz śmiertelność w ciągu 90 dni od zachorowania.

Do analizy włączono dane 871 pacjentów leczonych trombektomijnie oraz 893 chorych leczonych standardowo. Stan neurologiczny pacjentów leczonych z zastosowaniem trombektomii był po 90 dniach istotnie lepszy w porównaniu z grupą kontrolną, we wszystkich podgrupach wyodrębnionych na podstawie systemu ASPECTS. Skuteczność leczenia trombektomijnego była tym większa, im większa była objętość materiału zatorowego. W całej badanej populacji częstość występowania działań niepożądanych (zgonów, krwawień śródczaszkowych i krwotoków śródmózgowych) nie różniła się, niemniej stwierdzono, że w grupie pacjentów z wynikiem ASPECTS 0-4 oraz w grupie pacjentów z zajęciem ponad 33% terytorium unaczynienia tętnicy środkowej mózgu ryzyko objawowym krwotoków śródczaszkowych było wyższe.

Podsumowując, meta-analiza wykazała bezpieczeństwo i skuteczność stosowania trombektomii mechanicznej w porównaniu z leczeniem standardowym (w tym z podaniem dożylnego leku trombolitycznego). Niemniej, autorzy zwracają uwagę, że wyjściowy obraz radiologiczny ma znaczenie prognostyczne i powinien być brany pod uwagę przy decyzji o rodzaju zastosowanej terapii.

Opracował: dr hab. Mariusz Siemiński

Źródło: San Román i wsp. Imaging features and safety and efficacy of endovascular stroke treatment: a meta-analysis of individual patient-level data. Lancet Neurology, 2018; 17: 895-904.