Aktualności

W listopadzie 2017 roku w „New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki klinicznego badania III fazy, w którym prowadzono ponad roczną obserwację skuteczności nusinersenu. W grupie otrzymującej nusinersen znacząco więcej dzieci osiągało kolejne etapy rozwoju ruchowego (51% vs. 0%), a ryzyko wystąpienia w trakcie obserwacji zgonu lub konieczności rozpoczęcia permanentnej wentylacji mechanicznej było znacznie niższe.

W styczniowym numerze „The Lancet Neurology” Mertinez-Fernandez i wsp. opublikowali wyniki pilotażowego badania, w trakcie którego oceniali efekty terapeutyczne destrukcji jądra niskowzgórzowego (subtalamotomii) przeprowadzonej ultradźwiękami.

Na stronie www.ptneuro.pl w O PTN można znaleźć dwie nowe zakładki zawierające terminy i programy spotkań oddziałów regionalnych Towarzystwa oraz protokoły z posiedzeń ZG PTN. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Grudniowe wydanie "Neurokuriera"

Data: 21 Grudnia 2017

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku „Neurokurierem”. Wydania archiwalne można znaleźć na stronie www.ptneuro.pl w zakładce Neurokurier.

W ostatnich latach wyodrębniono nową zapalną chorobę demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, której etiologia wiąże się z obecnością w surowicy przeciwciał przeciwko glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (MOG, myelin oligodendrocytes glycoprotein). Dotychczas pacjenci z zespołem anty-MOG żyli z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego lub (zwłaszcza w ostatnich latach) negatywnego względem przeciwciał przeciwko akwapurynie 4 zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (choroba Devica). Pomyłkom takim sprzyjało kliniczne i radiologiczne podobieństwo tych jednostek.

Regularne przyjmowanie niewielkiej dawki kwasu salicylowego stało się elementem naszej codzienności. W praktyce lekarskiej można nawet spotkać się z pacjentami (w różnym wieku) przyjmujących ASA, nie wiedząc z jakiego powodu to robią (na przykład pod wpływem reklamy w środkach masowego przekazu). Oczywiście skuteczność ASA w profilaktyce nagłych zachorowań sercowo-naczyniowych jest dobrze udokumentowana, jednak należy pamiętać, że każda korzyść terapeutyczna jest okupiona kosztem. W przypadku ASA ceną, jaką należy zapłacić jest podwyższone ryzyko powikłań krwotocznych, w tym krwawień śródczaszkowych.

Zachęcami do zapoznania się z relacją podsumowującą najważniejsze wydarzenia XXIII Zjazdu PTN (Gdańsk, 11–14 października 2017 roku).

Na zebraniu ZG PTN w dn. 24 listopada 2017 roku w Warszawie postanowiono przyznać lekarzom w trakcie specjalizacji z neurologii 50 stypendiów (pokrycie opłaty zjazdowej) na udział w światowym zjeździe „Controversies in Neurology”, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 22–25 marca 2018 roku.

Streszczenia prac nadesłanych na XXIII Zjazd PTN i przyjętych do prezentacji ustnych i plakatowych są opublikowane w suplemencie „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” (Tom 13, Supl. A, 2017).

W związku z nadchodzącym sezonem zebrań oddziałów PTN przypominamy, że od 2013 roku obowiązuje zarządzenie Konsultanta Krajowego i CMKP o konieczności udziału w 50% spotkań lokalnego oddziału PTN, niezbędne do uzyskania dopuszczenia do egzaminu specjalizacyjnego z neurologii. Obowiązkowe jest także wygłoszenie co najmniej jednego wykładu w czasie trwania specjalizacji.