Aktualności

Prasad i wsp. opublikowali w kwietniowym numerze European Journal of Neurology wyniki badania oceniającego skuteczność trójwymiarowej analizy obrazów tomografii rezonansu magnetycznego wrażliwego na neuromelaninę (neuromelanine-sensitive MRI). Badając fragmenty obrazów części zbitej istoty czarnej o polu powierzchni 10 mm2, naukowcy porównywali intensywność sygnału i ilorazy kontrastu (CRs, contrast ratios) w grupach pacjentów z PD i osób zdrowych.

W marcowym numerze JAMA Neurology Chen i wsp. opublikowali wyniki obserwacyjnego badania skuteczności leczenia de novo wykrytej padaczki. Co wyróżnia te obserwacje, to długość ich trwania — badacze zbierali dane od 1982 do 2012 roku. Do badania włączono pacjentów, u których zdiagnozowano padaczkę i którzy pozostawali pod obserwacją co najmniej przez 2 lata. Głównym punktem kontrolnym było uzyskanie rocznego uwolnienia od napadów.

Zachęcamy do lektury artykułów poglądowych publikowanych w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej. Tym razem przyjrzymy się obustronnemu zespołowi cieśni nadgarstka.

Zachęcamy do zapoznania się z nagranimi wykładów wygłoszonych podczas Kongresu Medycznego Varia Medica 2017, które są już dostępne na stronie www.tvmed.pl

Dożylna tromboliza jest jak do tej pory jedyną zarejestrowaną metodą farmakoterapii w ostrej fazie udaru mózgu. Jednak według europejskiej dokumentacji rejestracyjnej zastosowanie tego leku jest obwarowane szeregiem przeciwwskazań. Chodzi głównie o czynniki zwiększające ryzyko objawowego krwawienia śródczaszkowego, wtórnego do trombolizy. W ocenie wielu naukowców i lekarzy analizujących wyniki leczenia trombolitycznego przeciwwskazania te są zbyt restrykcyjne, a ich rygorystyczne przestrzeganie bezzasadnie odbiera części pacjentów możliwość zastosowania terapii. Z tego względu w wielu sytuacjach klinicznych lekarze decydują się na podanie leku mimo obiekcji.

Opublikowane w 2009 roku przez dr. Zamboniego badanie wzbudziło wiele kontrowersji. Zgodnie z nim istotnym czynnikiem patologicznym w stwardnieniu rozsianym miała być przewlekła niewydolność żył mózgowo-rdzeniowych (CCSV, chronic cerebrospinal venous insufficiency), a zabieg przezskórnej plastyki tych naczyń miał prowadzić do istotnej poprawy klinicznej.

Webcasty z kongresu CONy 2017

Data: 19 Marca 2018

W marcu Polska gości kolejny kongres z cyklu CONy — Controversies in Neurology. To organizowane od 12 lat wydarzenie edukacyjne opiera się na konfrontowaniu sprzecznych stanowisk w kontrowersyjnych obszarach neurologii. Taka formuła wymusza od wykładowców odmiennego niż w przypadku innych wydarzeń edukacyjnych przygotowania się do wykładów. Gwarantuje to nieodmiennie wysoki poziom prezentowanych prac. Nie bez znaczenia jest także dobór wykładowców — międzynarodowych liderów opinii w poszczególnych podspecjalnościach neurologii. Dlatego kongresy CONy są zawsze wartościowym wydarzeniem edukacyjnym.

Na stronie www.comtecmed.com znaleźć można nieodpłatnie udostępniane prezentacje z ubiegłorocznego kongresu CONy. Zachęcamy do skorzystania!

Ukazał się nowy numer czasopisma "Polski Przegląd Neurologiczny", gorąco zachęcamy do lektury.

Marian Galovic wraz ze współpracownikami ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Niemiec przeprowadził retrospektywną analizę danych klinicznych 1200 pacjentów po udarze mózgu, sprawdzając, jakie zmienne wiążą się z wystąpieniem padaczki poudarowej. Na tej podstawie wyodrębniono 5 zmiennych, którym nadano wagi punktowe. Tak skonstruowane narzędzie poddano weryfikacji w kolejnej, niemal 1200-osobowej kohorcie pacjentów, uzyskując potwierdzenie trafności przewidywania wystąpienia padaczki.