Aktualności

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w spotkaniu, które nazwaliśmy Jesienną i Wiosenną Szkołą Młodych Neurologów.

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego. Rozpoznanie migreny, bólów głowy typu napięciowego oraz trójdzielno-autonomicznych bólów głowy ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition).

Z przyjemnością prezentujemy kolejną, piątą edycję wytycznych postępowania w udarze mózgu, opracowaną przez Grupę Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

TEST Z NEUROLOGII

Data: 20 Maja 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w teście z neurologii!

W dobie skutecznego i dostępnego leczenia interwencyjnego niedokrwiennego udaru mózgu, którego sukces jest uzależniony od skupienia sił i środków w odpowiednim czasie i miejscu (tak, by proces diagnostyczny i leczenie przeprowadzić u właściwych pacjentów), bardzo ważna jest trafność podejrzeń udaru mózgu formułowanych w ramach opieki przedszpitalnej (w gabinecie lekarza rodzinnego lub w zespole ratownictwa medycznego).

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego względnie od niedawna znajdują się w spektrum zainteresowań klinicystów. Nie wolno jednak zapominać, że pogarszanie się funkcjonowania intelektualnego pacjentów jest jedną z klinicznych konsekwencji choroby i koreluje z degeneracją ośrodkowego układu nerwowego wtórną do procesu zapalno-demielinizacyjnego.

Udar krwotoczny pozostaje wciąż wyzwaniem dla neurologii – cały czas brakuje interwencji terapeutycznych, których skuteczność zostałaby jednoznacznie dowiedziona. Aktualny stan wiedzy nie pozwala na wskazanie dalszych dróg poszukiwań, dających nadzieję na odkrycie efektywnej terapii. Aby uprościć ten wybór drogi Mandava i wsp. przeprowadzili statystyczną analizę danych pochodzących z badań klinicznych nad krwotokiem mózgowym. W pierwszym etapie analizy autorzy zbudowali modele statystyczne – rokownicze, w oparciu o uśrednione dane pochodzące z grup kontrolnych (nie otrzymujących aktywnego leczenia). W ten sposób powstały modele opisujące cyfrowo „naturalny” przebieg udaru krwotocznego. Na te modele „nałożono” pochodzące z opublikowanych badań klinicznych informacje o efektach klinicznych poszczególnych interwencji.

Nagła, nieoczekiwana śmierć w przebiegu padaczki (ang. Sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP) pozostaje wciąż niewyjaśnionym zjawiskiem. Najbardziej prawdopodobna jest teoria mówiąca o ośrodkowych zaburzeniach rytmu serca i czynności oddechowych pojawiających się po uogólnionym napadzie toniczno-klonicznym. Niemniej nadal nie wiadomo, co zwiększa ryzyko wystąpienia SUDEP u konkretnego pacjenta oraz w jaki sposób zidentyfikować pacjentów szczególnie narażonych, a zatem wymagających pilnego monitorowania i intensyfikacji terapii przeciwdrgawkowej.

Na stronie czasopisma „Neurologia i Neurochirurgia Polska” ( https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska/issue/archive) dostępne jest otwarte archiwum numerów NiNChP wydanych od 2010 roku. Artykuły są dostępne w formie PDF, gotowe do pobrania bez żadnej opłaty i bez konieczności logowania się.

Dnia 9 lutego 2019 roku odbyły się w Warszawie pierwsze warsztaty edukacyjne organizowane przez firmę Medtronic oraz Stowarzyszenie Fizjoterapeutów Choroby Parkinsona, pierwszego takiego w Polsce zrzeszającego specjalistów pracujących z pacjentami z PD.