Nowy lek w profilaktyce migreny przewlekłej

8 Czerwca 2017

Migrena jest najczęstszą przewlekłą chorobą neurologiczną. Występuje u 15–18% kobiet i 6–8% mężczyzn. Wiąże się z istotnym obniżeniem jakości życia i ograniczeniem funkcjonowania zawodowego i społecznego. Wśród pacjentów cierpiących z powodu migreny szczególne miejsce zajmują chorzy z migreną przewlekłą. Sytuacja ta dotyka około 8% chorych z migreną. Migrenę przewlekłą definiuje się jako obecność bólu głowy co najmniej przez 15 dni w miesiącu, z czego 8 dni, to dni z bólem migrenowym. Migrena przewlekła jest stanem bardzo trudnym do opanowania, zwłaszcza wobec niewielkiej liczby dostępnych środków terapeutycznych.

Jednym z neuroprzekaźników odgrywających istotną rolę w patogenezie ataku migrenowego jest peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP, Calcitonin gene-related peptide). Tepper i wsp. opublikowali w czerwcowym numerze „The Lancet Neurology” wyniki badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność przeciwciała monoklonalnego przeciwko receptorowi CGRP w leczeniu przewlekłej migreny.

Erenumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z receptorem CGRP o udowodnionej skuteczności w leczeniu migreny epizodycznej. Tepper i wsp. przeprowadzili badanie w populacji chorych z migreną przewlekłą, definiowaną jako 15 dni z bólem głowy w miesiącu, z tego 8 dni z bólem migrenowym. Do badania włączani byli również chorzy z udowodnionym nadużywaniem leków przeciwbólowych bądź przeciwmigrenowych. Uczestnicy badania otrzymywali placebo, 70 lub 140 mg erenumabu podskórnie co 4 tygodnie. Obserwacja trwała łącznie 12 tygodni. Głównym punktem końcowym była liczba dni z migrenowym bólem głowy w ostatnich 4 tygodniach obserwacji, w porównaniu z 4 tygodniami poprzedzającymi rozpoczęcie terapii. Dane dotyczące częstości, rodzaju i nasilenia bólów głowy pochodziły z wypełnianych przez pacjentów dzienników.

W badaniu uczestniczyło łącznie 667 pacjentów. Badacze stwierdzili, że w grupach leczonych erenumabem zaobserwowano redukcję liczby dni z migrenowym bólem głowy o średnio 6,6 dnia, podczas gdy w grupie placebo wartość ta wynosiła 4,2 dnia. Częstość zdarzeń niepożądanych (najczęściej występował ból w miejscu iniekcji, infekcja górnych dróg oddechowych i nudności) nie różniła się między grupami.

Autorzy podsumowali swoje badanie wnioskiem, że ze względu na swoją skuteczność i profil bezpieczeństwa erenumab może być rozważany, jako lek w migrenie przewlekłej i w prewencji migreny.

Opracował: dr n. med. Mariusz Siemiński

Źródło: Tepper S. i wsp. Safety and efficacy of erenumab for preventive treatment of chronic migraine: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. The Lancet Neurology, 2017; 16(6): 425–434.