Aktualności

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego ogłasza konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”.

Jednym z neuroprzekaźników odgrywających istotną rolę w patogenezie ataku migrenowego jest peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP, Calcitonin gene-related peptide). Tepper i wsp. opublikowali w czerwcowym numerze „The Lancet Neurology” wyniki badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność przeciwciała monoklonalnego przeciwko receptorowi CGRP w leczeniu przewlekłej migreny.

W czerwcowym numerze „European Journal of Neurology” opublikowano wyniki analizy danych pacjentów uczestniczących w badaniu PRIAMO — badanie obserwacyjne, dotyczące pozaruchowych objawów choroby Parkinsona, związane z dysfunkcjami układu moczowego.

Według informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia od 1 maja 2017 roku w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dostępny będzie nowy doustny lek I rzutu — teriflunomid (Aubagio).

Lek Duodopa, dojelitowy żel zawierający L-Dopę, został objęty refundacją. Lek, przeznaczony dla pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona, będzie dostępny w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)”.

Schreglmann i wsp. w badaniu opublikowanym w najnowszym numerze European Journal of Neurology porównali efekt kliniczny bromku pirydostygminy i fludrokortyzonu. W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu o skrzyżowanym (crossover) protokole, uczestniczyli pacjenci z chorobą Parkinsona i udokumentowaną hipotonią ortostatyczną.

Jakie czynniki, poza dobranym leczeniem wpływają na poziom satysfakcji chorych ze stwardnieniem rozsianym? Mattarozzi i grupa włoskich badaczy przeprowadziła badania nad czynnikami warunkującymi satysfakcję pacjentów chorujących na SM w okresie, gdy otrzymywali oni rozpoznanie.

Dobre wiadomości dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ministerstwo Zdrowia zrefunduje ważne dla pacjentów leki – alemtuzumabu i teryflunomid, które wielu chorym dadzą szansę na poprawę jakości życia. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie 1 maja bieżącego roku. Dzięki zaangażowaniu środowiska pacjentów i lekarzy chorzy będą mieli dostęp do długo wyczekiwanej, skutecznej terapii.

Camps-Renom wraz ze współpracownikami z Barcelony opublikowali w „European Journal of Neurology” wyniki własnych obserwacji oraz metaanalizy danych z piśmiennictwa dotyczących wpływu terapii przeciwpłytkowej na wyjściową objętość krwiaka śródmózgowego oraz na ryzyko jego powiększenia w pierwszym okresie zachorowania.

Terapia rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego to obszar napawający klinicystów wiarą w przyszłość neurologii. Czasy, w których szczytem możliwości terapeutycznych była steroidoterapia rzutów choroby oraz terapia interferonem lub octanem glatirameru są przeszłością. Liczba dostępnych opcji terapeutycznych jest na tyle duża, że możliwe i zasadne stało się przeprowadzenie badań porównawczych skuteczności leków modyfikujących przebieg choroby. Badanie takie opublikowano ostatnio w „Lancet Neurology”.